medium vases

Hulk
Hulk

Hulk

PAC147SG

Dimensions: 22", 18", 11"